1706961991430

محصولات

دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی ساده

انکوباتور

سانتریفیوژ 16 شاخه

سانتریفیوژ 16 شاخه

سانتریفیوژ 24 شاخه

سانتریفیوژ 24 شاخه

هود لامینار

هود لامینار

هود شیمی

هود شیمی

سانتریفیوژ میکرو هماتوکریت

سانتریفیوژ میکروهماتوکریت

میکسر هماتولوژی (رول)

میکسر هماتولوژی (رول)

میکسر خورشیدی

میکسر خورشیدی

دستگاه سروفیوژ آزمایشگاهی

دستگاه فور(Oven)

سانتریفیوژ فالکون

سانتریفیوژ فالکون